<< Home

Metadaten Vergleich

nur in BVB-BV038853566 Übereinstimmung nur in BVB-BV026759425
cg:subj.ref
140857133
4202548-5
118816047
118629220
119153165
cg:type
bib
dcterms:extent
248 S.
247 S.
bibo:isbn13
9783775725828
dcterms:title
Cars
cg:country
XA-DE-BW
cg:creator.rel
oth
edt
cg:pubName
Hatje Cantz
cg:material
book
cg:oclc
634395111
cg:pubPlace
Ostfildern
cg:srcId
BV038853566
BV026759425
cg:creator.nt
sur
cg:creator.ref
121291200
131868543
118629220
cg:form
cg:subj.name
Warhol, Andy
Fleury, Sylvie
Ausstellung
Longo, Robert
Kraftwagen
Szarek, Vincent
cg:addTitle
Andy Warhol, Robert Longo, Sylvie Fleury, Vincent Szarek ; from the Daimler Art Collection = Cars : Andy Warhol, Robert Longo, Sylvie Fleury, Vincent Szarek ; aus der Daimler-Kunst-Sammlung
Andy Warhol, Robert Longo, Sylvie Fleury, Vincent Szarek from the Daimler Art Collection, aus der Daimler Kunst Sammlung ; [... anlässlich der Ausstellung 'Cars. Andy Warhol, Sylvie Fleury, Robert Longo, Vincent Szarek aus der Daimler Kunst Sammlung', Albertina, Wien, 21. Januar - 16. Mai 2010]
dcterms:language
ger
eng
cg:eki
DNB997724587
BVBBV026759425
dcterms:issued
2010
cg:creator.name
Osterwold, Tilman
Wiehager, Renate
Warhol, Andy
cg:creator.cnt
1
2
cg:level
part-ind