<< Home

Titeldatensatz BVB-BV011771615

Daten

dcterms:subject
Aufsatzsammlung; Macedonian language; Macedonisch; Voegwoorden; Voegwoorden; Makedonisch; Konjunktion
cg:type
bib
cg:rvk
KZ 4175
dcterms:extent
380 S.
dcterms:creator
bibo:isbn13
9789989302374
dcterms:title
Svrzuvački sredstva vo makedonskiot jazik
cg:pubName
Detska Radost
cg:material
book, undef
cg:oclc
cg:pubPlace
Skopje
cg:srcId
cg:eki
BVBBV011771615
dcterms:issued
1997
cg:level
single

Bündelung

Bündel
Einträge
BVB-BV011771615
Bündel
Einträge
BVB-BV011771615

Weitere Formate