<< Home

Titeldatensatz BVB-BV011294362

Daten

dcterms:subject
Aufsatzsammlung; Macedonian literature; Macedonian literature; Literatur; Literaturkritik; Lyrik; Makedonien
cg:type
bib
dcterms:extent
248 S.
dcterms:creator
bibo:isbn13
9789989320385
dcterms:title
Pothod i ishod
cg:pubName
Kultura
cg:material
book, undef
cg:oclc
cg:pubPlace
Skopje
cg:srcId
cg:addTitle
načela i dela
cg:eki
BVBBV011294362
dcterms:issued
1996
cg:level
single

Bündelung

Bündel
Einträge
BVB-BV011294362
Bündel
Einträge
BVB-BV011294362

Weitere Formate